Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 4663   Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ... Oδηγός εκτύπωσης πιστωτικών τιμολογιών για τις βεβαιώσεις αυτόματης επιστροφής της υποκατηγορίας Μ2 -αναπνευστικά

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 4663

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   Μ2-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ

(ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕNΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ CPAPBi PAP)

Στις περιπτώσεις των συναδέλφων που καταθέτουν υποβολές παροχής υπηρεσιών οξυγονοθεραπείας και νεφελοποιητών (για τις οποίες εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν. 4173/2013 ως έχει τροποποιήθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α΄ 110/30.6.2021) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30.6.2021, σύμφωνα με το άρθρο εκατοστό εικοστό δεύτερο του ιδίου νόμου, σύμφωνα με τις οποίες διατάξεις ορίζεται ότι:

«Από το έτος 2021 και εφεξής, βάσει των ορίων δαπανών που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 4, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά τον χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των παρόχων της παρ. 1 και μέχρι τον χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback), ποσοστό έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης των παρόχων. Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback εισπράττεται σε δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις».

Τα βήματα που απαιτούνται για να ενημερωθείτε για το ποσό των παρακρατήσεων είναι τα εξής:

 

Βήμα Πρώτο: Πως θα δείτε τις παρακρατήσεις

Τα ποσά Claw Back που έχουν υπολογιστεί μπορείτε να τα δείτε ακολουθώντας την παρακάτω υπερσύνδεση:

https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox/faces/login.xhtml

και με τους κωδικούς του ΕΔΑΠΥ Παροχών σας, να κάνετε είσοδο στην ενότητα «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσομένων με ΕΟΠΥΥ» στο νέο πεδίο «Ανάλυση οφειλών»:

 

Μέσα σε αυτή την περιοχή μπορείτε να δείτε τις κρατήσεις που σας έχουν γίνει σύμφωνα με το νόμο. Επιλέγοντας «Ανάλυση οφειλών» ανοίγει αρχείο excel το οποίο περιγράφει τις κρατήσεις και τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί.

Βήμα Δεύτερο: Έκδοση Βεβαίωσης Παρακρατήσεων Claw Back

Πατώντας στην ένδειξη «Μηνύματα» και επιλέγοντας «Υπόλοιπο Ποσού Αυτόματης επιστροφής Claw Back» σας εκδίδεται η βεβαίωση για κάθε εξάμηνο για το οποίο σας έχουν παρακρατήσει το συγκεκριμένο πόσο. (π.χ.)

 

Εκτυπώνετε όλες τις «Βεβαιώσεις ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back)» οι οποίες σας έχουν εκδοθεί έως και το Α΄ εξάμηνο του  2020. Το Β΄ εξάμηνο του 2020 δεν έχει ακόμη καταλογισθεί το Claw back. Βεβαιώσεις για τις παρακρατήσεις του 2021 που είναι με προκαταβολή του 70%, θα εκδοθούν μετά τις  31/12/2021  και  τον τελικό προσδιορισμό του Claw back (συμψηφισμός με την μηνιαία προκαταβολή).

Βήμα Τρίτο: Έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου

Για την κάθε Βεβαίωση ξεχωριστά, θα πρέπει να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο με σημερινή ημερομηνία και στην περιγραφή του τιμολογίου θα εισάγετε τον τίτλο της κάθε Βεβαίωσης. (π.χ.):

«Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) Β΄ εξαμήνου 2019»

Οι βεβαιώσεις αυτές αναγράφουν το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Βήμα Τέταρτο:  Κατάθεση στις ΠΕΔΙ

Θα πρέπει να κατατεθούν στις ΠΕΔΙ μέσω των διανεμητικών λογαριασμών (όπου λειτουργούν), ή μεμονωμένα από τα φαρμακεία στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους όπου δεν λειτουργούν διανεμητικοί λογαριασμοί, τα πιστωτικά τιμολόγια συνοδευόμενα από την αντίστοιχη βεβαίωση. Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικώς τον λογιστή σας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ