ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ)

Στην Κόρινθο, σήμερα 19/4/2007 αυτοί που υπογράφουν την παρούσα συστατική πράξη συμφώνησαν τη σύσταση Σωματείου (άρθρ. 78 Α.Κ.) με τους ακολούθους όρους, που θα αποτελέσουν το καταστατικό του:

Αρθρο 1

Επωνυμία – Εδρα

Συνιστάται με την παρούσα πράξη Σωματείο με την επωνυμία «Διανεμητικό Λογαριασμός μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας», με τον διακριτικό τίτλο «Δι.Λο.Φα.Κο» και έδρα  τον Δήμο Κορίνθου και στην οδό Απ. Παύλου 20-24.

Αρθρο 2

Σκοπός

1.- Ο ΔιΛοΦαΚο έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση και διακίνηση των συνταγών των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών, που εκτελούνται στα φαρμακεία, που ανήκουν στη δύναμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, την είσπραξη του αντιτίμου τους, για λογαριασμό των μελών των φαρμακοποιών, ή εταιρειών φαρμακοποιών (ν. 328/76  άρθρ. 7 ν. 1963/91), ή εταιριών εκμετάλλευσης φαρμακείων του άρθρου  8 του ν 1963/91 και την διανομή σ’ αυτούς των αναλογούντων ποσών.
2.- Ο ΔιΛοΦαΚο λειτουργεί προς εξυπηρέτηση των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας και διακινεί τις συνταγές των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών, μετά των οποίων ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας έχει συνάψει Συλλογική Σύμβαση εκτελέσεως συνταγών (άρθρ. 21 Α.Ν. 1384/38, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 171/46), ή έχει αποδεχθεί τοιαύτη συναφθείσα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Παράλληλα έχει την δυνατότητα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, να παρέχει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, εφόσον υπάρχει, κατά νόμον, σχετική ευχέρεια και συμφωνία και στους φαρμακοποιούς – μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, που έχουν συνάψει ατομικές συμβάσεις με το Δημόσιο, το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ και τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς.
3.- Ο ΔιΛοΦαΚο έχει παράλληλα και τους εξής ειδικοτέρους σκοπούς:
α.- Την παροχή ηθικής και υλικής συμπαράστασης και υποστήριξης προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας, για την υλοποίηση των κατά νόμον σκοπών αυτού.
β.- Την καταβολή για λογαριασμό των μελών του στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας των ετησίων εισφορών των μελών του, ως και των εκτάκτων εισφορών που υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3601/28.
γ.- Την ηθική και υλική ενίσχυση των μελών του, σε περιπτώσεις, που ταύτα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα Υγείας, τα ίδια ή τα μέλη της οικογένειάς τους, οικογενειακά τοιαύτα ή αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα οικονομικές δυσχέρειες από ζημίες του φαρμακείου τους, από έκτακτα περιστατικά (Πυρκαϊές, σεισμοί, κλπ).
δ.- Την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων, για την ανάπτυξη των μεταξύ των μελών του κοινωνικών σχέσεων.
ε.- Την πραγματοποίηση διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και μαθημάτων, για τα μέλη του, επί επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων, που ενδιαφέρουν αυτούς.
στ.- Την συμβολή του σε Εθνικούς, Κοινωνικούς και Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Αρθρο 3

Η διάρκεια λειτουργίας του ΔιΛοΦαΚο είναι χρονικά απεριόριστη.

Αρθρο 4

Μέλη – Οροι εισόδου και αποχωρήσεως μελών.

1.- Μέλη του ΔιΛοΦαΚο είναι οι φαρμακοποιοί – μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας που έχουν σε λειτουργία φαρμακείο, είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε ως συνεταιρικό (Ο.Ε. – Ε.Ε.), ή συστεγασμένα φαρμακεία, είτε ως μέλη Εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων του άρθρου 8 του ν. 1963/91.
2.- Η εγγραφή των στη προηγουμένη παράγραφο αναφερομένων μελών, γίνεται με την κατάθεση εγγράφου δηλώσεως των ενδιαφερομένων, με την οποία γνωστοποιούν τη βούλησή τους να προσχωρήσουν στον ΔιΛοΦαΚο και την πρωτοκόλλησή της στο βιβλίο πρωτοκόλλου αυτού.
Η δήλωση πρέπει να περιέχει: Αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικούς και των αποφάσεων των οργάνων του ΔιΛοΦαΚο (Διοικητικού Συμβουλίου – Γενικών Συνελεύσεων) και παροχή εξουσιοδότητης στα αρμόδια όργανα αυτού, για την υποβολή των λογαριασμών εκτελέσεως συνταγών στα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς και για την είσπραξη απ’ αυτά των ποσών των υποβαλλομένων απ’ αυτό λογαριασμών εκτελέσεως συνταγών.
3.- Με την υποβολή και πρωτοκόλληση της κατά τα ανωτέρω δηλώσεως οι φαρμακοποιοί μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας καθίστανται αυτοδικαίως μέλη του ΔιΛοΦαΚο.
4.- Σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού – μέλους του ΔιΛοΦαΚο το φαρμακείο του θανόντος μετέχει σ’ αυτόν με τους κατά τη Φαρμακευτική Νομοθεσία προβλεπομένους κληρονόμους του, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη σχετική απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδικοίκησης Κορινθίας και εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση αυτού από τον οριζόμενο υπεύθυνο φαρμακοποιό.
5.- Τα μέλη του ΔιΛοΦαΚο δε επιτρέπεται ν’ αποβληθούν ή να διαγραφούν παρά μόνον στις περιπτώσεις που κατά την Φαρμακευτική Νομοθεσία ανακαλείται οριστικά η άδεια ιδρύσεως του φαρμακείου τους.
6.- Όλα τα μέλη του ΔιΛοΦαΚο έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αρθρο 5

Πόροι

1.- Οι πόροι του ΔιΛοΦαΚο προέρχονται:
α.- Από τις εισφορές των μελών, που ανέρχονται στο ύψος των τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία και καταβάλλονται με την κατάθεση της δηλώσεως της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου, από τα εγγραφόμενα μέλη.
Η κατά το προηγούμενο εδάφιο εισφορά δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β.- Από ποσό 30€ επί του λογαριασμού κάθε μέλους που εξοφλείται σ’ αυτό. Το ποσό αυτό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔιΛοΦαΚο.
γ.- Από δωρεές και κληροδοτήματα.
2.- Τα έσοδα γενικά του ΔιΛοΦαΚο κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αναγνωρισμένης Τραπέζης, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Αρθρο 6

Εξοδα

Εξοδα του ΔιΛοΦαΚο είναι:
α.- Η καταβολή των κατά το άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού εισφορών και επιχορηγήσεων προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας.
β.- Τα έξοδα Διοικήσεως και λειτουργίας αυτού.
γ.- Άλλες δαπάνες που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ή ψηφίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση για την εκπλήρωση των σκοπών αυτού.
δ.- Ενοίκο προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας

Αρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Τον ΔιΛοΦαΚο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο, από ένα μέλος, ως Πρόεδρο, ένα μέλος, ως Αντιπρόεδρο, ένα μέλος, ως Γεν. Γραμματέα, ένα μέλος, ως Ταμία και Διαχειριστή και ένα απλό μέλος.
2.- Τα δύο μέλη του Δ.Σ. θα προέρχονται από τον Φ.Σ.Κ. και δη ο Πρόεδρος του σωματείου θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Σ.Κ. και ο Ταμίας – Διαχειριστής θα είναι μέλος του Δ.Σ. του Φ.Σ.Κ. και θα ορίζεται από αυτό. Τα άλλα τρία μέλη του Δ.Σ. θα εκλέγονται από την Γ.Σ. με εκλογές που θα γίνονται ανά 3ετία και μετά τις εκλογές του Φ.Σ.Κ.
3.- Ειδικότερα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔιΛοΦαΚο  ορίζεται Διαχειριστής και Ταμίας του ΔιΛοΦαΚο ασκεί και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου για τις τρέχουσες υποθέσεις αυτού. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος θ’ ασκεί, κατ’ εξουσιοδότηση, όσες αρμοδιότητες θα του αναθέτει η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Οι διατάξεις των άρθρων 42, 43 και 44 του ν. 3601/28 ισχύουν αναλόγως και για τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα και του  Διευθύνοντα Συμβούλου του ΔιΛοΦαΚο.
5.- Για τις συνεδριάσεις, την ύπαρξη απαρτίας, την λήψη αποφάσεων και τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔιΛοΦαΚο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/99 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ α’ 45/1999).

Αρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1.- Το Ανώτατο όργανο του ΔιΛοΦαΚο είναι η Γενική Συνέλευση των μελών αυτού, η οποία συνέρχεται στον αυτό τόπο, την αυτή ημέρα και ημερομηνία, μετά το πέρας της πρώτης ετησίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με ατομικές προσκλήσεις που αναγράφουν κατά σειρά τα συζητηθέντα θέματα, ως και τον τόπον και την ώρα συνεδριάσεως, τηρουμένης της ιδίας διαδικασίας για την αποστολή των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας.
2.- Η Γενική Συνέλευση των μελών του ΔιΛοΦαΚο δύναται να συνέρχεται και εκτάκτως, αν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, είτε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών αυτού.
3.- Η Γενική Συνέλευση λογίζεται  ότι έχει απαρτία αν παρίσταται το 1/3 των μελών και κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3601/28.
4.- Η Γενική Συνέλευση των μελών του ΔιΛοΦαΚο είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των με το παρόν οριζομένων σκοπών, για τον έλεγχο της διαχειρίσεως του σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο, την έγκριση του ισολογισμού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπει το παρόν Καταστατικό.
5.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Αρθρο 9

Προσωπικό

1.- Η Γενική Συνέλευση του ΔιΛοΦαΚο, με απόφασή της καθορίζει το αναγκαίο προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με σχέση ιδιωτικού Δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
2.- Στο προσωπικό που υπηρετεί στον ΔιΛοΦαΚο καταβάλλονται οι αποδοχές, τα επιδόματα και οι πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες κλπ) που προβλέπουν οι σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή που κατά περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 10

1.- α.- Τα μέλη του ΔιΛοΦαΚο υποχρεούνται να υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους κάθε μήνα, μέχρι και την 10ην ημέρα του επομένου μήνα σε σφραγισμένους φακέλλους, για κάθε Ταμείο ή Ασφαλιστικό Οργανισμό χωριστά, οι οποίοι θα φέρουν ευκρινώς στην εξωτερική πλευρά αυτών τα στοιχεία που ορίζει η οικεία συλλογική ή ατομική Σύμβαση που έχει συναφθεί από το Φαρμακευτικό Σύλλογο ή τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ή από κάθε φαρμακοποιό αντίστοιχα με κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό ή που ορίζουν ταύτα με σχετικές αποφάσεις τους.
β.- Αντίγραφο της συγκεντρωτικής καταστάσεως των υποβαλλομένων λογαριασμών, με αναγραφή της ημερομηνίας παραλαβής και υπογραφής του παραλαμβάνοντος υπαλλήλου, χορηγείται απ’ αυτόν στο φαρμακοποιό.
γ.- Οι συγκεντρούμενοι από τα μέλη λογαριασμοί, μετά από σχετική επεξεργασία υποβάλλονται στα αρμόδια Ασφαλιστικά Ταμεία ή Οργανισμούς και εισπράττονται απ’ αυτά τα αντίστοιχα ποσά για λογαριασμό των μελών.
δ.- Τα εισπραττόμενα ποσά από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς κατατίθενται σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔιΛοΦαΚο και αποδίδονται στα μέλη, μετά την παρακράτηση του ποσοστού, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1, περ. β΄ του παρόντος Καταστατικού με επιταγές αυτού ή κατάθεση στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
ε.-  Για τις αναλήψεις που απαιτούνται για την εξόφληση των μελών του ΔιΛοΦαΚο θα γίνονται με δύο υπογραφές (του Προέδρου και του Διευθύνοντα συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου)
2.- Οι λογαριασμοί των μελών του ΔιΛοΦαΚο εισπράττονται για λογαριασμό των μελών του ΔιΛοΦαΚο (Εταιρείες ν. 328/76 άρθρ. 7 ν. 1963/91 ή Εταιρειών Εκμετάλλευσης φαρμακείων του άρθρου 8 του ν. 1963/91), από τον Ταμία αυτού (παρ. 2 και 3 άρθρ. 7 του παρόντος Καταστατικού).
3.- Με την παρούσα διάταξη επαναλαμβάνεται ότι τα μέλη του ΔιΛοΦαΚο (υπάρχοντα και νέα εισερχόμενα μέλη), εκτός της με την υπεύθυνη δήλωσή τους της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού και των αναφερομένων κάθε φορά στις συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, παρέχουν εξουσιοδότηση στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα, για την είσπραξη των ποσών που αντιστοιχούν στους υποβαλλόμενους λογαριασμούς στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔιΛοΦαΚο με απόφασή του, που κοινοποιείται στα μέλη αυτού δύναται να καθορίζει κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ομαλή διακίνηση του Διανεμητικού Λογαριασμού.

Αρθρο 11

Ελεγχος Διαχειρίσεως

1.- Ο ετήσιος έλεγχος της Διαχειρίσεως του ΔιΛοΦαΚο ενεργείται από τους ελεγκτές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτού, για τον έλεγχο της αντίστοιχης διαχειρίσεως τούτου (άρθρο 41 ν. 3601/28 και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2.- Η Γενική Συνέλευση του ΔιΛοΦαΚο δύναται να αναθέτει τον έλεγχο της ετησίας διαχειρίσεως αυτού και σε ειδικό επιστήμονα ή ορκωτούς λογιστές.
3.- Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε συντάσσεται ο ισολογισμός και κλείνονται οι λογαριασμοί.
4.- Επίσης ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή εκλεγόμενη από την Συνέλευση των μελών.
5.- Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κατ’ έτος την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές αυτών, τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και εν συνεχεία υποβάλλει την Εκθεση της στην Γενική Συνέλευση των μελών. Στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται τα βιβλία της διαχείρισης και τα σχετικά δικαιολογητικά οποτεδήποτε ζητηθούν αυτά.

Αρθρο 12

Τηρούμενα βιβλία

1.- Στο ΔιΛοΦαΚο τηρούνται τα εξής βιβλία:
α.- Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
β.- Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
γ.- Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
δ.- Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
ε.- Βιβλίο Κινητής Περιουσίας.
στ.- Τα από τη Φορολογική Νομοθεσία προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και παραστατικών στοιχείων, εφόσον οι προς τούτο ανάγκες ή οι διατάξεις νόμων ή αποφάσεων επιβάλλουν τούτο.

Αρθρο 13

Τροποποίηση Καταστατικού

Η Τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με παρουσία των μισών μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των ¾ αυτών.

Αρθρο 14

1.- Ο ΔιΛοΦαΚο δύναται να λυθεί: α) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των μελών του και β) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος.
2.- Ο ΔιΛοΦαΚο, εάν και όταν λυθεί τίθεται σε εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο του χρόνου λύσης της, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Γενική Συνέλευση.
3.- Κατά την εκκαθάριση του λυθέντος ΔιΛοΦαΚο εξοφλούνται γενικά οι υποχρεώσεις αυτού, αποδίδονται οι εταιρικές εισφορές και το τυχόν εναπομένον ενεργητικό υπόλοιπο και γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο αυτού περιέρχεται στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας.

Αρθρο 15

Γενικές – Τελικές Διατάξεις

1.- Ο ΔιΛοΦαΚο δεν είναι κεδροσκοπικός και συνεπώς απαγορεύεται η διανομή κερδών στα μέλη του.
2.- Κάθε τροποποίηση του παρόντος ή αλλαγή έδρας ή επωνυμία δημοσιεύονται νομίμως κατά τις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 82 και 84 Α.Κ.
3.- Ο ΔιΛοΦαΚο δύναται να φιλοξενεί ή να φιλοξενείται στον ίδιο χώρο που λειτουργούν τα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας και να καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας των Κοινών Γραφείων, καθώς και ενοίκιο.
4.- Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί Σωματείων του Αστικού Κώδικα.