Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 3986   Προς: Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, κ. Άδωνις  Γεωργιάδης            Θέμα: «Μη υποχρέωση εγγραφής... Eπιστολή Π.Φ.Σ προς τον Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη μη υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Επιμελητήριο και την παράταση προθεσμίας εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 3986

 

Προς: Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, κ. Άδωνις  Γεωργιάδης

          

Θέμα: «Μη υποχρέωση εγγραφής φαρμακείων στο Επιμελητήριο – παράταση προθεσμίας εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.»

 

Κ. Υπουργέ,

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3601/1928 ορίζεται ότι: «3) Φαρμακοποιοί διευθυνταί νομίμως λειτουργούντων φαρμακεμπορείων. Από της ισχύος του παρόντος Νόμου τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν δύνανται να ώσι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων, απαλλασσόμενα πάσης προς ταύτα υποχρεώσεώς των, πλην εάν μέλος τι ζητήση το αντίθετον οικεία βουλήσει δι’ εαυτό.»

Ομοίως, το άρθρο 9 παρ. 6 περ. ζ΄ του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) ορίζει ότι: «ζ) εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο επιμελητηριακό μητρώο, όπως τα φαρμακεία», το δε άρθρο 12 παρ. 5 περ. στ΄ του άνω Νόμου επίσης ορίζει ότι «στ) η εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο επιμελητηριακό μητρώο, όπως τα φαρμακεία».

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία δεν δύνανται να είναι μέλη των Επιμελητηρίων, εξαιρούμενοι ρητώς της υποχρέωσης εγγραφής τους.

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείου καθώς και των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου στο Γ.Ε.ΜΗ επουδενί συνιστά ή συνεπάγεται εγγραφή τους στα Επιμελητήρια.

Δυστυχώς όμως, αρκετά Επιμελητήρια σε όλη την χώρα απαιτούν από τους φαρμακοποιούς και τα φαρμακεία να εγγραφούν στο οικείο Επιμελητήριο και μάλιστα εξαρτούν την εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γ.Ε.ΜΗ. από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, παρά την ανωτέρω αναφερόμενη σαφή εξαίρεσή τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως αποστείλετε εγγράφως σχετική ενημέρωση στα Επιμελητήρια της χώρας με την οποία θα διευκρινίζεται πλήρως ότι οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία δεν δύνανται να είναι μέλη των Επιμελητηρίων και εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής τους.

Επίσης, φρονούμε, ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί με την άνω ενημέρωση που θα αποστείλετε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4919/2022 δεν προβλέπεται η επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και η καταβολή αναδρομικών τελών για τις επιχειρήσεις φαρμακείου που θα εγγραφούν τώρα για πρώτη φορά στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς αρκετά Επιμελητήρια θέτουν εσφαλμένως ως προϋπόθεση εγγραφής την καταβολή αναδρομικών τελών.

Τέλος, κ. Υπουργέ, παρακαλούμε όπως προβείτε, ει δυνατόν, στην χορήγηση παρατάσεως εγγραφής των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι την 31η.12.2022, δεδομένου ότι πλείστα όσα φαρμακεία μόλις πρόσφατα ενημερώθηκαν για πρώτη φορά για την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των επιχειρήσεών τους.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ