Κατάσταση υποψηφιοτήτων και συνδυασμών   Συνδυασμοί και Υποψήφιοι που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ. την 30η Ιουλίου 2023