Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023 Αρ. Πρωτ. 951 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ. 951

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Μετά από ερωτήματα τα οποία έθεσαν αρκετοί συνάδελφοι στο helpdesk του ΠΦΣ σχετικά με τα ποσοστά clawback τα οποία εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ προβαίνει σε μηνιαία ανακοίνωση προς τους παρόχους, των ποσοστών clawback για καθεμία από τις παρεχόμενες κατηγορίες υπηρεσιών υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων ειδικής διατροφής κλπ. με αποτέλεσμα για κάθε κατηγορία παροχών του, να αντιστοιχίζεται το ύψος της μηνιαίας επιστροφής από τους παρόχους, ως ποσοστού επί της υπέρβασης των ορίων των δαπανών τις οποίες έχει θεσπίσει.

Όπως αναλυτικά σας είχαμε παρουσιάσει με το 16/5/22 email του ΠΦΣ, στα υλικά Σ.Δ. και προϊόντα ειδικής διατροφής που χορηγούμε αποκλειστικά από τα φαρμακεία μας, μετά από επίμονη παρέμβασή μας στο υπό ψήφιση τότε νομοσχέδιο και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις από τους κατασκευαστές, προμηθευτές, διανομείς και εισαγωγείς, έγινε εφικτή η μοναδική εξαίρεση των φαρμακείων από τον καταλογισμό του clawback για τα είδη τα οποία αποκλειστικά χορηγούμε, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τελικό κείμενο του άρθρου 9 του νόμου 4931/2022:

«Ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας «Υγειονομικό Υλικό Διαβητολογικό Υλικό», ήτοι βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, σκαρφιστήρες, σύριγγες απλές, ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα, ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα, σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία Flash αισθητήρας μέτρησης/καταγραφής γλυκόζης, καθώς και για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής των περ. 7, 8 και 9 του δεύτερου εδαφίου της παρ. Α’) του άρθρου 10 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Β’ 4898) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν αυτά διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία, η υποχρέωση αναζήτησης του υπερβάλλοντος ποσού εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βαρύνει είτε τους κατασκευαστές, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, είτε τους εισαγωγείς, διανομείς ή προμηθευτές, αν το προϊόν εισάγεται.»

Όπου «τα σκευάσματα ειδικής διατροφής των παρ. 7, 8 και 9 του δεύτερου εδαφίου της παρ. Α’ του άρθρου 10 του ΕΚΠΥ» (Β ́ 4898/01.11.2018) είναι «προϊόντα που δύνανται να χορηγηθούν σε πάσχοντες από τα ακόλουθα νοσήματα ή διαταραχές όπως προσδιορίζονται με βάση τον κωδικό νόσου (ICD10)»:

«7. Σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδας, με ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα Τ78.0,Τ78.1 (IgE μηχανισμός), Κ52.2 (μη IgE μηχανισμός), Κ52.8 (ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα), χορηγούνται ειδικά θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των δύο (2) ετών και για χορήγηση πέραν των δύο (2) ετών είναι απαραίτητη ειδική αλλεργιολογική εκτίμηση ανά έτος.

8. Σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά (Ρ07 με πρόσθετο κωδικό στα σχόλια για το βάρος του νεογνού Ρ07.01,.0 2,.03,.14,.15,.16,.17,.18 και την προωρότητα του.20 -.26 και.30 -.39) μέχρι την ηλικία των έξι (6) μηνών, καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα (Ρ77.9) ή σύνδρομο βραχέως εντέρου (Κ91.2).

9. Σε ανήλικους με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (Τ86.92), καθώς και σε ανήλικους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (Ν18.0) 2ου, 3ου, 4ου και τελικού σταδίου, και ηπατική ανεπάρκεια (Κ74.0,.1,.2), εφόσον έχει συσταθεί ειδική διατροφή από τον θεράποντα ιατρό τους»

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω παραγράφους 7,8,9, του ΕΚΠΥ, η εξαίρεση από το clawback εφαρμόζεται αναφορικά με την αναγραφόμενη διάγνωση και την κωδικοποίηση της νόσου, οπότε ισχύει για όλα τα σκευάσματα ειδικής διατροφής τα οποία εκτελούνται σε γνωματεύσεις της σχετικής σύμβασης, με τους συγκεκριμένους κωδικούς ICD-10, όπως αναφέρονται στο νόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα που περιέχονται στις εν λόγω γνωματεύσεις, να εξαιρούνται τελικώς από την αναζήτηση του υπερβάλλοντος ποσού εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία μας.

Ο υπολογισμός του clawback για τις υποκατηγορίες αυτές των παροχών «Σκευάσματα κατάλληλα για Αλλεργία στο Γάλα» και «Υλικών και αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη», καταλογίζεται αποκλειστικά στους «κατασκευαστές ή διανομείς/εισαγωγείς».

Καταφέραμε με παρέμβασή μας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, να εξαιρεθούμε οριστικά του clawback για τη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων (αναλώσιμα σακχάρου και γάλατα ειδικής διατροφής) τα οποία διακινούν τα φαρμακεία μας μέσω του συστήματος eDAPY παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ