Έχει τεθεί σε εφαρμογή, από 28.03.2020, η διαδικασία της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησής φαρμάκων για τους πολίτες. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους ασφαλισμένους... Άυλη συνταγή και παράταση χειρόγραφων στο Στρατό

Έχει τεθεί σε εφαρμογή, από 28.03.2020, η διαδικασία της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησής φαρμάκων για τους πολίτες. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους ασφαλισμένους
ΥΠΕΘΑ
και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, ήτοι από 20.03.2020 όπως παρακάτω:

Οι ασφαλισμένοι ΥΠΕΘΑ δύναται να επιλέξουν μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση. Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνουν από τον ιατρό εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων, αλλά το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αποστέλλει μήνυμα με τα στοιχεία της συνταγής τους στο κινητό τους τηλέφωνο (SMS) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους(email) που έχουν δηλώσει.

Οι ασφαλισμένοι, οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα με απλή υπεύθυνη δήλωση πρόσωπα, προσέρχονται με ταυτότητα και ΑΦΜ στο φαρμακείο με τον κωδικό της συνταγής. Γνωστοποιούν τον αριθμό της συνταγής στον φαρμακοποιό. Εναλλακτικά ο φαρμακοποιός μπορεί να κάνει αναζήτηση της συνταγής του ασφαλισμένου εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του. Τα

δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής.

Με την επιτυχή εκτέλεση της συνταγής, ο πολίτης ενημερώνεται με SMS ή με email

Δίνεται η δυνατότητα της ανανέωσης εξ αποστάσεως μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών σε χρονίως πάσχοντες πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του (γ) σχετικού. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ και πάντως το αργότερο έως τις 30.06.2020.

Δίνεται παράταση λήξης ισχύος των συνταγών ασφαλισμένων για ένα μήνα. Η παράταση θα ισχύει για συνταγές με ημερομηνία από 01.03.2020 και για όσες εκδίδονται το επόμενο διάστημα.

Θεωρήσεις θα απαιτείται να γίνονται σε ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων συνολικής αξίας άνω των 300€. Οι θεωρήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και δύναται να γίνονται από ελεγκτή ιατρό εξ αποστάσεως, ο οποίος θα οριστεί από κάθε αρμόδιο ΓΕ/ΔΥΓ.

Επισημαίνεται ότι στις χειρόγραφες συνταγές φαρμάκων θεωρήσεις θα γίνονται σε όσες η συνολική αξία είναι άνω των 150€.

Χειρόγραφες συνταγές μπορούν να εκδίδονται έως και 30/6/2020

Δείτε το έγγραφο του Στρατού ΕΔΩ