Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, Σχέδιο Νόμου του Υπ. Υγείας,  που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παράταση της ισχύος των μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων συνταγών φαρμάκων... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, Σχέδιο Νόμου του Υπ. Υγείας,  που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παράταση της ισχύος των μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων συνταγών φαρμάκων μέχρι την 31η .12.2022. Σας αποστέλλουμε τη σχετική ενημέρωση.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 3994

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: “Ενημέρωση για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας: «…Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»”

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναμένεται να πάρει ΦΕΚ εντός των ημερών, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «…Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία.

Συγκεκριμένα:

➢ Άρθρο 42 «Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (παρ. 6)

Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α ́ 110 ́), ως προς τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. (βάσει του άρθρου 65…στους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων
ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί)

➢ Άρθρο 45 «Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα» (παρ.1)

Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

➢ Άρθρο 60 «Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας»

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα δαπανών του e-ΔΑΠΥ

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 31η.12.2022. Οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

• Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 31η.12.2022.

• Διαδικασία έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Επίσης, για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 31η.12.2022., κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π

• Παράταση στην ισχύ μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών

Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 31η.12.2022 με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ, δίνοντας προτεραιότητα στις νεοεκδοθείσες συνταγές και κατόπιν αυτών που είχαν συνταγογραφηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

• Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε στο νόμου του Υπ. Ανάπτυξης (άρθρο 55 ν.4949/2022, ΦΕΚ Α’126) η παράταση στη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (μάσκες, γάντια, σαπούνια, αντισηπτικά μαντηλάκια και διαλύματα κλπ.) έως και την 31η.12.2022.

• Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σε όσους πολίτες στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ. με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι τις 31.12.2022, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. (ήδη από τον Ν.4876/21/Α’251).

Με Εκτίμηση,

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ      ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ