Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2024 Αριθμ. Πρωτ. 828 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Από την Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ έχει... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ EMAILS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 828

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από την Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στα καταχωρημένα στη βάση δεδομένων e-ΕΦΚΑ email μη μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων κλπ., σύμφωνα με το οποίο συνοπτικά ενημερώνει για:

Τον υπολογισμό νέων τιμών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2024, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υπόχρεοι (ιδιαίτερα όσοι ρυθμίζουν καθ’ ύψος το όριο της πάγιας εντολής πληρωμών μέσω τραπέζης).

• Την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των ανωτέρω τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

• Τον τυχόν εντοπισμό οφειλόμενων εισφορών προηγούμενου ειδοποιητηρίου, οι οποίες θα αποτυπώνονται στο τρέχον ειδοποιητήριο ως «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» (οπότε το σύστημα ενημερώνει με μήνυμα επί του νέου ειδοποιητηρίου ότι η μη εξόφλησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη βεβαίωσή τους στο ΚΕΑΟ).

• Την εξόφληση των «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, με χρήση της «Ταυτότητας Οφειλέτη» με την οποία εξοφλούνται οι βεβαιωμένες οφειλές.

• Την ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης εισφορών Μη Μισθωτών (εκκαθάρισης, βεβαίωσης, ρύθμισης, επιστροφής κλπ.), με μαζική αυτοματοποιημένη αποστολή του e-ΕΦΚΑ στο email που έχει δηλωθεί.

• Την εξυπηρέτηση των πολιτών από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Επισυνάπτεται το ηλεκτρονικό μήνυμα του e-ΕΦΚΑ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ηλεκτρονικό μήνυμα που απεστάλη από τον e-ΕΦΚΑ:

«Αγαπητή/έ Ασφαλισμένη/ε

Στο πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, προκειμένου έγκαιρα να επιλέγουν τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών (εξόφληση/ρύθμιση) και να διασφαλίζουν τη διατήρηση δικαιωμάτων – παροχών όπως ασφαλιστική ενημερότητα, ικανότητα, συνταξιοδότηση και άλλες παροχές, σας ενημερώνουμε ότι:

α) Για το έτος 2024 ισχύουν νέες τιμές μηνιαίων εισφορών ανά ασφαλιστική κατηγορία. Για ενημέρωσή σας δείτε το ειδοποιητήριο εισφορών 1/2024, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ -> Ηλ.Υπηρεσίες -> Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης -> Εισφορές).

β) Εάν εξοφλείτε τις μηνιαίες εισφορές σας μέσω ανάθεσης πάγιας εντολής, ελέγξτε το όριο/ανώτατο ποσό που έχετε ορίσει σε συνεργασία με το τραπεζικό ίδρυμα που συνεργάζεστε και αναπροσαρμόστε το, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να καλύπτει τις ισχύουσες από 1/1/2024 τιμές μηνιαίων εισφορών.

γ) Οι μηνιαίες μηχανογραφικές διαδικασίες επεξεργασίας των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών σας για την έκδοση και ανάρτηση του ειδοποιητηρίου τρεχουσών εισφορών διενεργούνται το 2ο δεκαήμερο εκάστου μήνα (για τις εισφορές του προηγούμενου ή και τυχόν αναδρομικών).

Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών διενεργείται στις αρχές του 3ου
δεκαημέρου εκάστου μηνός

δ) Η προβλεπόμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των ανωτέρω τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα ανάρτησης του ειδοποιητηρίου.

Συνεπώς τα ειδοποιητήρια εισφορών που θα αναρτώνται στον λογαριασμό σας στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός εξοφλούνται εμπρόθεσμα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Για τις εισφορές από 1/2024 έως 12/2024 οι προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες έχουν ως εξής:

• 1/2024 Πέμπτη 29/2/2024
• 2/2024 Παρασκευή 29/3/2024
• 3/2024 Τρίτη 30/4/2024
• 4/2024 Παρασκευή 31/5/2024
• 5/2024 Παρασκευή 28/6/2024
• 6/2024 Τετάρτη 31/7/2024
• 7/2024 Παρασκευή 30/8/2024
• 8/2024 Δευτέρα 30/9/2024
• 9/2024 Πέμπτη 31/10/2024
• 10/2024 Παρασκευή 29/11/2024
• 11/2024 Τρίτη 31/12/2024
• 12/2024 Παρασκευή 31/1/2025

ε) Εφόσον κατά τη μηνιαία επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών σας, για την έκδοση των ειδοποιητηρίων, εντοπισθούν οφειλόμενες εισφορές του προηγούμενου ειδοποιητηρίου, αυτές αποτυπώνονται στο τρέχον ειδοποιητήριο ως «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» και ενημερώνεστε με μήνυμα επί του ειδοποιητηρίου ότι η μη εξόφλησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη βεβαίωσή τους στο ΚΕΑΟ.

στ) Για την πλήρη εξόφληση των εισφορών, πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των εμφανιζόμενων ποσών, «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» και «ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ» που εμφανίζονται στο ειδοποιητήριο.

Οι «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» εξοφλούνται κατά προτεραιότητα και εφόσον δεν εξοφληθούν έως την έναρξη της μηνιαίας διαδικασίας έκδοσης ειδοποιητηρίων, βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ στις αρχές του 3ου δεκαημέρου με παράλληλη ανάρτηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

ζ) Για τις βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές σας ενημερώνεστε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, μετά από πιστοποίησή σας και μπορείτε να τις εξοφλήσετε ή να τις ρυθμίσετε, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ενημερώνεστε για την «Ταυτότητα Οφειλέτη» με την οποία μπορείτε να εξοφλήσετε τις βεβαιωμένες οφειλές σας.

η) Εάν παράλληλα απασχολείστε ως μισθωτός ή εμπίπτετε στις διατάξεις του αρθ. 39 της παρ. 9 του ν. 4387/16 όπως ισχύει, μπορείτε να αξιοποιείτε την ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης» (Ηλ. Υπηρεσίες ->Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης) προκειμένου να δηλώνετε την έναρξη και τη λήξη της παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, ώστε να αναζητηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία εισφορών από μισθωτή απασχόληση κατά την εκκαθαριστική διαδικασία.

Για δηλώσεις που αφορούν χρονικό διάστημα έως τον 1/2024 πρέπει να απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκετε.

θ) Περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης εισφορών Μη Μισθωτών (εκκαθάρισης, βεβαίωσης, ρύθμισης, επιστροφής κλπ.), ο e-ΕΦΚΑ παρέχει με μαζική αυτοματοποιημένη αποστολή e-mail στη δηλωθείσα από τους ασφαλισμένους διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα, επισκεφτείτε τις Ηλ. Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία.

ι) Μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Μάθε που ανήκεις» η οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail) της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε.

ια) Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/56/οικ.6551 (ΦΕΚ B’ 2545/18.04.2023) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός τρόπου εξυπηρέτησης του κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)», η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος εξυπηρέτησης ή ο προγραμματισμός ραντεβού πραγματοποιείται από τον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr μέσω της υπηρεσίας «Αίτηση Εξυπηρέτησης – Προγραμματισμός Ραντεβού».

Κατ’ εξαίρεση παρέχεται εξυπηρέτηση χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μόνο: σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του επικεφαλής της μονάδας, εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά την ώρα προσέλευσής του και εφόσον δεν υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού εκείνη την ώρα.

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών e- ΕΦΚΑ»