Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 5196   Προς:    1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας  Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ.   Θέμα: «Σύναψη Συλλογικής συμβάσεως... Σύναψη Συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος

 

Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 5196

 

Προς:    1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

    1.  Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ.

 

Θέμα: «Σύναψη Συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης  Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)»

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ως σας ενημερώσαμε με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5169/25.11.2021 έγγραφο του Π.Φ.Σ., την 25η.11.2021 υπεγράφη μεταξύ του Π.Φ.Σ. και του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης  Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) Συλλογική σύμβαση προμήθειας φαρμάκων, αντίγραφο της οποίας σας κοινοποιούμε προκειμένου να την προωθήσετε άμεσα στα μέλη σας ώστε να λάβουν γνώση αυτής.

Σύμφωνα με την ως άνω Σύμβαση, οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του Ταμείου πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στον Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας του φαρμακείου τους. Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του Ταμείου πρέπει να υποβάλλουν μέσω του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετική αίτηση για συνεργασία με το Ταμείο στο τέλος κάθε τριμήνου εκάστου έτους.

Οι ως άνω φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι, για όλο το διάστημα που ισχύει η σύμβαση, να χορηγούν όλα τα φάρμακα και ιδιοσκευάσματα, τα οποία αναγράφονται στις προσκομιζόμενες από τους ασφαλισμένους του Ταμείου συνταγές, των οποίων η δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους ασφαλιστικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διατάξεις περί φαρμάκων.

Η διάρκεια της Συλλογικής σύμβασης ορίζεται τριετής από την έναρξη ισχύος της, αρχομένης την 1η Ιανουαρίου 2022 και λήγουσας την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Οι συνταγές φαρμάκων θα εκδίδονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά από τον ιατρό μέσω της e-syntagografisi της ΗΔΙΚΑ. Συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό και δεν εκτελείται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο, δεν θα αποζημιώνεται. Για τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται από τη Σύμβαση έκδοση χειρόγραφων συνταγών (βλ Παράρτημα Ι), το Ταμείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει σχετική Εγκύκλιο προς τον Π.Φ.Σ. εντός του μηνός Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Επίσης, κάθε φορά που το Ταμείο κρίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία εκτέλεσης συνταγών, θα πρέπει να στέλνει τη σχετική Εγκύκλιο προς τον Π.Φ.Σ. τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την εφαρμογή της νέας διαδικασίας.

Εντός των δεκαπέντε (15) πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες του Ταμείου από τον εκάστοτε Φαρμακευτικό Σύλλογο οι λογαριασμοί όλων των φαρμακείων. Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται προς τους φαρμακοποιούς εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών (ήτοι όπως και στα άλλα Ταμεία, Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), ενώ των Φ.Υ.Κ. σε ξεχωριστό τιμολόγιο εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παράδοσή τους στο Ταμείο από τον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο (βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου του Ταμείου), αποκλειομένης φυσικά πλέον οιασδήποτε παροχής – έκπτωσης υπέρ αυτού (άρθρο 15).

Η Συλλογική σύμβαση ισχύει και για Φαρμακευτικούς Συλλόγους στους οποίους λειτουργεί Διανεμητικός Λογαριασμός και θα σταλεί στους ανωτέρω Φαρμακευτικούς Συλλόγους το σχετικό Παράρτημα της συμβάσεως προκειμένου να υπογραφεί από τους Προέδρους των Συλλόγων.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα υποβάλλουν συγκεντρωτικά τους λογαριασμούς όλων των μελών τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, αποκλειομένης στην περίπτωση αυτή ατομικών υποβολών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την έναρξη ισχύος της Συλλογικής σύμβασης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν όλες οι συμβάσεις του Ταμείου, τις οποίες έχει συνάψει με κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, με τυχόν φαρμακοποιούς ή εταιρείες φαρμακείων και δεν συνάπτονται νέες.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ