Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 2331 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Θέμα: «Διαδικασία αποζημίωσης των Φαρμακευτικών Συλλόγων για τα φαρμακεία – μέλη... Διαδικασία αποζημίωσης των Φαρμακευτικών Συλλόγων για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 2331

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Διαδικασία αποζημίωσης των Φαρμακευτικών Συλλόγων για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων»

Ως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 18/16.3.2022 αποφάσεώς του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε την επιχορήγηση από τον Π.Φ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων, των οποίων τα μέλη συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων των φαρμακείων, με το ποσό των δέκα (10,00) Ευρώ για κάθε φαρμακείο, ανά περίοδο αποκομιδής, ήτοι έως 31.5.2022, και από 01.6.2022 έως 30.4.2023, με επιβεβαιωμένη από την διαχειρίστρια εταιρεία της παραλαβής των μολυσματικών αποβλήτων από το κάθε φαρμακείο.

Έτσι, σε συνέχεια της ενημέρωσης των Προέδρων των Φ.Σ. κατά τη διαδικτυακή συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23.3.2022, κατά την οποία ανακοινώθηκε η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., καλούνται οι Σύλλογοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία να υποβάλουν στον Π.Φ.Σ. τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι την 31η Ιουλίου 2022:

1. Τιμολόγιο της εταιρείας η οποία ανάλαβε τη διαχείριση των ΕΑΥΜ του Συλλόγου, εκδιδόμενο έως τις 31 Ιουλίου 2022. (στο τιμολόγιο θα αναγράφεται περίοδος αποκομιδής έως 31.5.22)

2. Δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για την ανάληψη του εν λόγω έργου.

3. Βεβαίωση της εν λόγω εταιρείας στην οποία αναφέρονται οι επωνυμίες των φαρμακείων τα οποία μετείχαν σε πρόγραμμα και έχουν ήδη ολοκληρώσει την παράδοση των ΕΑΥΜ έως τις 31 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. το πρόγραμμα επιχορήγησης θα επαναληφθεί για το διάστημα από 01.6.2022 έως 30.4.2023, και θα ολοκληρωθεί με την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για το λόγω διάστημα.

Ο Π.Φ.Σ. προβαίνει στην ανωτέρω ενέργεια επί σκοπώ αφενός μεν την αποσυμφόρηση των φαρμακείων από τα μολυσματικά και αιχμηρά απόβλητα που έχουν συγκεντρώσει, αφετέρου δε προκειμένου να θέσει τις βάσεις για τη σύννομη διαχείρισή τους στο μέλλον ώστε να θωρακίσουμε το νομικό πλαίσιο διενέργειας των υπηρεσιών που έχουμε αναλάβει, δράσεις για τις οποίες έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας.

Με την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης, η οποία θα πρέπει να παρέχεται για κάθε φαρμακείο ξεχωριστά από την ανάδοχο εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στη συλλογή των μολυσματικών αποβλήτων, το φαρμακείο πιστοποιείται ότι έχει ολοκληρώσει την ορθολογική διαχείριση των ΕΑΥΜ.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ