Αθήνα,  2 Φεβρουαρίου 2024 Αριθμ. Πρωτ. 490 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας    Θέμα: «Αύξηση ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από 01/01/2024 στα... Αύξηση ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από 01.01.2024 στα ταμεία Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ και Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε Ν.Π.Ι.Δ

 

Αθήνα,  2 Φεβρουαρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 490

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

 Θέμα: «Αύξηση ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από 01/01/2024 στα ταμεία Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ και  Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε Ν.Π.Ι.Δ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (Τ.ΑΥ.Φ.Ε) και Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε) εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες ενημερώνουν τα μέλη τους για την αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από την 1η .01.2024, και συγκεκριμένα ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς του ασφαλισμένου, διαμορφώνεται από 01/01/2024 στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα τριών λεπτών(7.373,53€).

Επισυνάπτονται οι σχετικές ανακοινώσεις των δύο ταμείων.

Ανακοίνωση ΤΑΥΦΕ 

Δελτίο Τύπου ΤΕΑΥΦΕ

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ