Ο Νόμος 3601/28     N. 1963/91-Άρθρο 11 Πειθαρχικά Συμβούλια Το άρθρο 67 του Ν. 3601/1928 (ΦΕΚ97Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9...
[post-date]

Ο Νόμος 3601/28

 

Κατέβαστε (PDF, 204KB)

 

N. 1963/91-Άρθρο 11

Πειθαρχικά Συμβούλια

Το άρθρο 67 του Ν. 3601/1928 (ΦΕΚ97Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4111/1960 (ΦΕΚ 163Α’) και την παρ. ΣΤ’ περ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.1316/1983 (ΦΕΚ 3Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια λειτουργούν σε φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν άνω των 100 μελών. Πειθαρχικά παραπτώματα μελών φαρμακευτικών συλλόγων, που έχουν λιγότερο από εκατό (100 μέλη), εκδικάζονται από τα πειθαρχικά συμβούλια των πλησιέστερων φαρμακευτικών συλλόγων που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι της διεξαγωγής αρχαιρεσιών από το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σύλλογο.

2. Κάθε καταγγελία υποβάλλεται υποχρεωτικά στη γραμματεία του πειθαρχικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου μελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και αποφαίνεται περί της παραπομπής ή μη του καταγγελομένου στο πειθαρχικό συμβούλιο.

3. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο καταγγελόμενος κριθεί παραπεμπτέος στο πειθαρχικό συμβούλιο, ο πρόεδρος αυτού αφ’ ενός τον καλεί να απολογηθεί εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αφ’ ετέρου ορίζει εισηγητή επί της υποθέσεως ένα από τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου.

4. Ο οριζόμενος ως εισηγητής μελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και την απολογία του καταγγελομένου και εισηγείται εγγράφως κατά τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου.

5. Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ο καταγγελόμενος καλείται να παραστεί με ειδική πρόσκληση.

6. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:

α) Σύσταση.

β) Επίπληξη.

γ) Πρόστιμο από 1.500 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ. Το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να αυξηθεί μέχρι το πενταπλάσιο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

δ) Στέρηση για τέσσερα χρόνια ή διαρκώς του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε) Πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου. από ένα μήνα μέχρι ένα έτος.

στ) Οριστική στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις.

Η επιβολή της ποινής των περ. γ’ και ε’ μπορεί να συνεπάγεται και την επιβολή της ποινής της περ. δ’, εφ’ όσον κατά την κρίση του συμβουλίου, συντρέχει ιδιαίτερος προς τούτο λόγος.

7. Το πειθαρχικό συμβούλιο, αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να διατάξει τη δημοσίευση, με έξοδα του τιμωρηθέντος, της αποφάσεως του, όταν αυτή καταστεί αμετάκλητη, με τη μέριμνα του φαρμακευτικού συλλόγου, σε μια τοπική εφημερίδα και στο εκδιδόμενο από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο “φαρμακευτικό δελτίο” ή σε έντυπο του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου, εφ’ όσον κυκλοφορεί.

8. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου κοινοποιούνται στο φαρμακευτικό συλλόγου, του οποίου ο πειθαρχικώς διωχθείς είναι μέλος, οι δε υποκείμενες σε έφεση και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

9. Έφεση ενώπιον του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου επιτρέπεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης στον τιμωρηθέντα στην περίπτωση επιβολής ποινής προστίμου άνω των 10.001 ευρώ (τροποποίηση παρ. 4, αρθρ. 39, Ν. 4025/11-ΦΕΚ 228 Α’), καθώς και στις περιπτώσεις δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 6. Για την άσκηση εφέσεως απαιτείται η καταβολή παραβόλου 5.000 δραχμών, το οποίο, σε περίπτωση απορρίψεως της, καταπίπτει υπέρ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, άλλως αποδίδεται τούτο στον εκκαλούντα.

10. Η άσκηση εφέσεως για τις περιπτώσεις δ’, ε’ στ’ της παραγράφου 6 συνεπάγεται την αναστολή εκτελέσεως των ποινών μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επ’ αυτής.

11. Αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου, εφ’ όσον κατέστησαν τελεσίδικες, εκτελούνται με μέριμνα του τμήματος ή της διευθύνσεως υγιεινής της αρμόδιας νομαρχίας.

12. Πρόστιμα επιβληθέντα σε οριστικές αποφάσεις του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου εισπράττονται από το φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου ο τιμωρηθείς είναι μέλος. Ο φαρμακευτικός σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει στον τιμωρηθέντα το επιβληθέν πρόστιμο εξ’ ολοκλήρου ή μερος αυτού, σε περίπτωση απαλλαγής του ή τροποποιήσεως της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Δεν υπαρχουν σχολια ακομα

Γινεται ο πρωτος που θα σχολιασει

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.