Ανακοίνωση σχετικά με τη Διάθεση test Covid-19 (rapid, self test) H διάθεση των τεστ covid-19 (rapid, self test) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση... ΕΟΦ : Αποκλειστική διάθεση των test Covid-19 από τα φαρμακεία

 

Ανακοίνωση σχετικά με τη Διάθεση test Covid-19 (rapid, self test)

H διάθεση των τεστ covid-19 (rapid, self test) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ακολουθεί το έγγραφο του ΠΦΣ που ζήτησε την παρέμβαση του ΕΟΦ:
Αθήνα, 10 Μαΐου 2021
Αριθμ. Πρωτ. 2207
Προς: Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμός Φαρμάκων, κ. Δημήτριος Φιλίππου
Κοινοποίηση : Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων κ. Παντελία Γκούρα
Θέμα: «Αποκλειστική διάθεση των rapid tests από τα φαρμακεία»
Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο του Ν. 4737/2020 (Α ́204) ως το άρθρο διαμορφώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 479/2021 (Α ́ 48), ορίζεται ότι:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και όχι πέραν της 30ής.6.2021, η διάθεση, η θέση σε λειτουργία και η χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τη μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19, επιτρέπεται να διενεργείται από τους φορείς των παρ. 2 έως και 5, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτές.

2. Στην έννοια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV- 2 (rapid test) εμπίπτουν τα τεστ αντισωμάτων που ανιχνεύουν τους ακόλουθους τρεις τύπους αντισωμάτων: IgG, IgM και IgA. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται κάθε θέμα σχετικό με τις κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που εμπίπτουν στην παρ. 1.

4α. Ιδιωτικά φαρμακεία δύναται να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φυσικά πρόσωπα».

Έτσι, δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα ανωτέρω rapid tests επιτρέπεται να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο μέσω των φαρμακείων.

Τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) αποτελούν in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία, και δη:

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. δ ́ της υπ’ αριθμόν ΔΥ8δ/οικ.3607/892/23.07.2001 κοινής υπουργικής αποφάσεως (ΦΕΚ Β ́ 1060/10.8.2001) ως «αυτοδιαγνωστικό προϊόν» ορίζεται κάθε προϊόν που προορίζεται από τον κατασκευαστή του για να χρησιμοποιείται κατ’ οίκον από άτομα τα οποία δεν είναι ειδήμονες.

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 23 της άνω ΚΥΑ, ως προστέθηκε με το άρθρο 25 της ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ Β ́ 2198/2.10.2009), ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, τα in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ) της παρούσας απόφασης, διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία».

Συνεπώς τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) ως in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι διάφορες επιχειρήσεις εκτός φαρμακείου προβαίνουν στην διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) σε φυσικά πρόσωπα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, παρακαλούμε ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, επιβεβαιώσετε εγγράφως τα κάτωθι:

1ον. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία.

2ον. Οι παρασκευαστές, αντιπρόσωποι και οι εταιρείες χονδρικής πώλησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) υποχρεούνται να τα διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο μέσω των φαρμακείων και απαγορεύεται η διάθεση αυτών σε οιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δεν είναι φαρμακείο.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στην διάθεσή για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ