Αθήνα, 09 Απριλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 1755 Θέμα: «Δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων» Ο Π.Φ.Σ.... Δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων

 

Αθήνα, 09 Απριλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 1755

Θέμα: «Δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων»

Ο Π.Φ.Σ. αρχικώς δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5058/09.12.2020 και εγγράφου του υπέβαλε ερώτημα προς τον Υπουργό Υγείας, αν επιτρέπεται η διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων να λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Ο Υπουργός Υγείας δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π.84066/10.02.2020 εγγράφου του, έκανε δεκτό το αίτημα του Π.Φ.Σ. αναφέροντας συγκεκριμένα ότι συμφωνεί με την διεξαγωγή των Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων με τηλεδιάσκεψη. Η ως άνω έγκριση του Υπουργού Υγείας εστάλη όμως στον Π.Φ.Σ. ταχυδρομικώς με αποτέλεσμα να μας κοινοποιηθεί στις 01.3.2021, ήτοι μετά την καταληκτική παρέλευση της δυνατότητας διεξαγωγής Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη που όριζε (28.02.2021) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4573/2020 (ΦΕΚ Α ́ 227).

Εν συνεχεία, επανήλθαμε στο ανωτέρω αίτημα δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1372/16.3.2021 εγγράφου μας.

Εν τέλει, ο Υπουργός Υγείας δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π.17102/05.4.2020 εγγράφου του με θέμα «Δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη των Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων (αριθμός πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ.1684/05.4.2021) έκανε δεκτό το αίτημα του Π.Φ.Σ. αναφέροντας συγκεκριμένα ότι συμφωνεί με την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 491
του Ν. 4781/2021 (ΦΕΚ Α ́ 31/28.02.2021 και την υπ’ αριθμόν 429/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 850/13.3.2020). Αντίγραφο του ανωτέρω εγγράφου σας κοινοποιείται με το παρόν.

Κατόπιν των ανωτέρω τόσο ο Π.Φ.Σ. όσο και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που το επιθυμούν, ενεργώντας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3601/1928 και στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους, δύνανται να διεξάγουν τη Γενική Συνέλευση τους με τηλεδιάσκεψη, με δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη των αποφάσεων των ηλεκτρονικώς παρόντων. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Ο δε Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των διαδικασιών συμμετοχής όλων των μελών του στην ως άνω συνεδρίαση, τον έλεγχο της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου, την προέλευση της ψήφου, την διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ        ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ