Αθήνα, 27/5/2020 Αρ. Πρωτ. 1809 Προς Τους  Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας   Παρουσιάσθηκε  στο ΔΣ του ΠΦΣ η νέα αναλογιστική μελέτη  βιωσιμότητας του... Νέα Αναλογιστική Μελέτη ΚΑΕΦ – Αύξηση ποσού αποζημίωσης συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται

 

Αθήνα, 27/5/2020

Αρ. Πρωτ. 1809

Προς Τους  Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

 

Παρουσιάσθηκε  στο ΔΣ του ΠΦΣ η νέα αναλογιστική μελέτη  βιωσιμότητας του ΚΑΕΦ . Η μελέτη καταρτίστηκε με καθαρώς οικονομοτεχνικά κριτήρια και από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα :

 1. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν όλες οι παραδοχές που απαιτούνται  για μια αναλογιστική  μελέτη βιωσιμότητας, όπως:
 • Πίνακες θνησιμότητας και αναπηρίας
 • Προεξοφλητικό επιτόκιο
 • Άτομο προς άτομο, το σύνολο του πληθυσμού
 • Περιουσία του ταμείου, σε αγοραία αξία, με ημερομηνία 31.12.2019.
 • Μεθοδολογία εισόδου νέας γενιάς
 • Ανάλυση και πρόβλεψη μακροχρόνιων εσόδων και εξόδων
 • Σενάρια ευαισθησίας (stress tests)
 1. Παρουσιάσθηκαν οι μελλοντικές χρηματοροές του Ταμείου
 2. Παρουσιάσθηκαν τα αναλογιστικά ισοζύγια, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτών.
 3. Αναφορικά με τα συμπεράσματα αυτής:
 • Το ΚΑΕΦ είναι ένα ταμείο, με σταθερή χρηματοοικονομική βάση.
 • Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, από πλευράς αναλογιστικής βιωσιμότητας.
 • Με βάση το αναλογιστικό πλεόνασμα και το δείκτη αποθεματοποίησης του ταμείου, μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις της ετήσιας παροχής (αύξηση), με βάση τους αριθμοδείκτες της μελέτης.

Η εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου  του ΚΑΕΦ και του ΠΦΣ το οποίο δίνει την δυνατότητα:

α) Ελέγχου της  είσπραξης του πόρου  4‰ από τις φαρμακευτικές εταιρείες

β) Ελέγχου  της επιστροφής του πόρου   4‰ των φαρμακαποθηκών  που αφορά σε εξαγώγιμα  προϊόντα

γ) Άμεσης έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου των δικαιολογητικών των δικαιούχων του ΚΑΕΦ.

Για πρώτη φορά η πληρωμή  των δικαιούχων του ΚΑΕΦ θα ξεκινήσει εντός του Ιουλίου με στόχο την άμεση αποζημίωση. Η πληρωμή του ΚΑΕΦ με καθυστερήσεις 6 και 8 μηνών θα αποτελέσει παρελθόν.

Το ΔΣ του ΠΦΣ ομόφωνα αποφάσισε μετά από διερεύνηση όλων των προτάσεων βάσει της αναλογιστικής μελέτης να ορίσει ως μονάδα αποζημίωσης κατ΄ έτος  το ποσό των 685 ευρώ δηλαδή αύξηση κατά 25% .

Η καταβολή της αποζημίωσης δεν θα επιβαρύνεται πλέον με χαρτόσημο αποζημίωσης  προς όφελος  των δικαιούχων.

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του ΠΦΣ υλοποιεί τον σχεδιασμό του για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Π.Φ.Σ. στην καθημερινή του λειτουργία. Αυτό διασφαλίζει την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα  των διαδικασιών  προς όφελος των Φαρμακοποιών. Με αυτή την προοπτική  θα συνεχίσουμε το καθημερινό μας έργο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΟΥΒΑΡΗΣ