ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Συνάδελφοι, σας παρακαλούμε να ελέγξετε, αν στον κατάλογο με τα στοιχεία υποβολών εγκατάστασης, στη νέα πλατφόρμα του ΔΑΠΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, στην τελευταία στήλη “ενέργειες” σας εμφανίζει την επιλογή “Πρωτόκολλο Παραλαβής”. Εάν όχι παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σύλλογο.