Το ταμείο αποζημιώνει λιανικές τιμές φαρμάκων.

Εκτελούμε μόνο ηλεκτρονικές συνταγές!

Θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., απαιτείται για:

– συνταγές αξίας μεγαλύτερης των 300€

– συνταγές Φ.Υ.Κ. 

εμβόλια απευαισθητοποίησης

Η θεώρηση των συνταγών είναι ηλεκτρονική: άρα όταν η συνταγή ανοίγει προς εκτέλεση είναι κανονικά εγκεκριμένη και προχωρούμε στην εκτέλεση.

Χειρόγραφες συνταγές αποζημιώνονται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

α) τα αναλώσιμα υλικά της νόσου του διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης και βελόνες κλπ.)

β) τα ομοιοπαθητικά φάρμακα

γ) εμβόλια απευαισθητοποίησης, μόνον κατόπιν θεωρήσεως (εγκρίσεως)

δ) σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»

Χειρόγραφες συνταγές  εκτελούνται εντός 15 ημερών.

Οι συνταγές πρέπει να συνοδεύονται από τις απαραίτητες γνωματεύσεις από νοσοκομείο ή κλινική ισχύος μέχρι ενός (1) έτους.

Η θεώρηση των συνταγών γίνεται ηλεκτρονικά, άρα εφόσον ανοίγει προς εκτέλεση η συνταγή η διαδικασία θεώρησης έχει γίνει και προχωρούμε κανονικά. Χειρόγραφη εκτέλεση γίνεται μόνο σε αδυναμία του συστήματος

Η κατάθεση συνταγών με ΦΥΚ θα γίνεται μόνο μέσω του Συλλόγου και όχι με ατομική υποβολή (αφορά Συλλόγους χωρίς Διανεμητικό).

Η εξόφληση των συνταγών ΦΥΚ θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους από τον τοπικό Σύλλογο.

Υποβάλλονται:

1) Τιμολόγιο φαρμάκων

2) Συγκεντρωτική κατάσταση εκτελεσμένων συνταγών (ηλεκτρονικών και χειρόγραφων)

3) Διαφορετικό φάκελο και τιμολόγια για τις συνταγές ΦΥΚ

Για λιγότερες από 10 συνταγές ενός μήνα, επιτρέπεται να μην υποβληθούν στον μήνα αναφοράς αλλά να γίνει συγκεντρωτική κατάθεση πολλών μηνών μαζί, αρκεί να γίνει μέσα στο έτος εκτέλεσης.

Θα υποβάλλονται με ένα συνολικό τιμολόγιο!

Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται προς τους φαρμακοποιούς εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών (ήτοι όπως και στα άλλα Ταμεία, Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), ενώ των Φ.Υ.Κ. σε ξεχωριστό τιμολόγιο εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παράδοσή τους στο Ταμείο από τον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο (βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου του Ταμείου), αποκλειομένης φυσικά πλέον οιασδήποτε παροχής – έκπτωσης υπέρ αυτού (άρθρο 15).