ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την __η του μηνός ………του έτους 2017, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

Αφ’ ενός

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», στο οποίο εντάσσεται δυνάμει του άρθρου 94 παρ. 3 περ. γ του ν. 3655/2008, ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), εφεξής καλούμενο «TAMEIO», που εδρεύει  στην Αθήνα  επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του, Ταξίαρχο Παναγιώτα Χαρώνη, νόμιμα εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθ. …………………………… απόφαση του Δ.Σ. του,

και Αφ’ ετέρου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», εφεξής καλούμενος «Φ.Σ.Κ.», που εδρεύει στην Κόρινθο, επί της οδού Αδειμάντου 63 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του, ΜΠΑΡΤΖΗ Αναστασία, νόμιμα εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθ. ……………………..…………………. απόφαση του Δ.Σ. του,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων με τους παρακάτω όρους:

 1. Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται προς όφελος των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του ΤΑΜΕΙΟΥ και δεσμεύει όλους τους φαρμακοποιούς που λειτουργούν νόμιμα δικό τους φαρμακείο στην περιοχή της Κορίνθου, στην περιφέρεια του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο  94 παρ. 3 περ. γ του ν. 3655/2008, ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων εντάσσεται στον Κλάδο Υγείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ως Κλάδος Υγείας  Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.). Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του ανωτέρω νόμου ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. διέπεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου Ταμείου, ήτοι από το Ν.Δ. 4019/1959, στο άρθρο 5 του οποίου προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι του Κ.Υ.Υ.Α.Π. δικαιούνται την καταβολή από αυτόν του ποσού συμμετοχής τους στην νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αποτελεί συμπληρωματικό ανεξάρτητο φορέα παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καλύπτοντας ασφαλισμένους, των οποίων κύριος φορέας ασφάλισης είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Περαιτέρω, στο Άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται ότι: «Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των οργανισμών είναι το οριζόμενο από την κείμενη κάθε φορά φαρμακευτική νομοθεσία». Το γενικό αυτό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών για φάρμακα ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών. Υπάρχουν ωστόσο ειδικές κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό συμμετοχής 10% και 0%. Το ανωτέρω αυτό ποσοστό καλύπτει σύμφωνα με τις καταστατικές αυτού διατάξεις ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. ως συμπληρωματικός Κλάδος Υγείας.
 3. α. Όλοι οι φαρμακοποιοί – μέλη του Φ.Σ.Κ., που διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία ή διευθύνουν, ως επιστημονικά υπεύθυνοι, φαρμακείο υποχρεούνται για όλο το διάστημα που ισχύει η παρούσα σύμβαση, να χορηγούν όλα τα φάρμακα, ιδιοσκευάσματα και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά, τα οποία αναγράφονται στις προσκομιζόμενες από τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ συνταγές. Με την επιφύλαξη της επιβολής της κυρώσεως του προσωρινού ή οριστικού κατά περίπτωση αποκλεισμού, απαγορεύεται ο με οποιονδήποτε τρόπο αποκλεισμός φαρμακείου από την εκτέλεση συνταγών του ΤΑΜΕΙΟΥ.

β. Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, προκύπτει για τον φαρμακοποιό μόνο όταν το αναγραφόμενο σε αυτές είδος (φάρμακο κ.λ.π.) έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Φ. και περιλαμβάνεται στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) ή είναι φαρμακοτεχνικό σκεύασμα ή φάρμακο εισαγόμενο από τον ΙΦΕΤ ή άλλως πως νόμιμο στην ελληνική αγορά και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες, κατά τις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, έχει ανοιχτό το φαρμακείο του.

γ. Όλοι οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις, όπως αναφέρονται στο Νόμο 3892/2010 για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

δ. Φαρμακοποιοί που έχουν απαλλαγεί νόμιμα από την εκτέλεση συνταγών απαλλάσσονται αυτοδικαίως και των υποχρεώσεων της παρούσης. Επίσης, μεμονωμένα φαρμακεία δικαιούνται οποτεδήποτε να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να εκτελούν πλέον συνταγές των ασφαλισμένων του ΤΑΜΕΙΟΥ, σε περίπτωση που αυτό δεν τους καταβάλλει το αντίτιμο των συνταγών που εκτέλεσαν για διάστημα τριών (3) συνεχών μηνών ή εάν εκτεταμένες περικοπές συνταγών καθιστούν γι’ αυτούς τη σύμβαση ιδιαιτέρως επαχθή. Ο Φ.Σ.Κ. στον οποίο υποβάλλεται το σχετικό αίτημα κρίνει, εάν οι επικαλούμενοι για την εξαίρεση λόγοι είναι δικαιολογημένοι, οπότε σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζει την αίτηση στο TΑΜΕΙΟ με θετική εισήγηση, άλλως την απορρίπτει και δεν τη διαβιβάζει.

ε. Τυχόν αδικαιολόγητη επιμονή φαρμακοποιού να εισπράξει από τον ασφαλισμένο το ποσοστό συμμετοχής του, εφόσον δεν έχει απαλλαγεί των υποχρεώσεών του, κατά τα αναφερόμενα στο ανωτέρω εδάφιο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ο παραβάτης παραπέμπεται στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 1. Οι θεράποντες ιατροί, οφείλουν να καταχωρούν την συνταγή τους στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, αναγράφοντας υποχρεωτικά και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου, το οποίο καλύπτεται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με βάση την παρούσα σύμβαση.
 2. 5. Τυχόν εκτέλεση συνταγής, που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη, όπου αυτό απαιτείται, στερεί το δικαίωμα από τον φαρμακοποιό να εισπράξει το ποσό της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Η μη αναγραφή της συνταγής στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου από το γιατρό δεν στερεί το δικαίωμα στο φαρμακοποιό να εκτελέσει και να αποζημιωθεί τη συνταγή.
 3. 6. Σε περίπτωση που στην προς εκτέλεση συνταγή, αναγράφεται μέρος του νόμιμα κυκλοφορούντος εμβαλλαγίου, αυτό θα χορηγείται και θα κοστολογείται ολόκληρο, για να γίνεται δυνατή η επικόλληση στη συνταγή της προβλεπόμενης από τις Αγορανομικές διατάξεις της ταινίας γνησιότητας (κουπόνι) εκτός των φαρμάκων που κυκλοφορούν σε κυψέλες, οπότε θα είναι δυνατή η χορήγηση του αναγραφόμενου στην συνταγή φαρμάκου και στην ποσότητα που θα περιέχουν οι κυψέλες και στα πολλαπλάσια αυτής. Η προαναφερόμενη διαδικασία αφορά τον κύριο φορέα ασφάλισης, ήτοι τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τη δε συμμετοχή θα καλύπτει και στην περίπτωση αυτή ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 4. 7. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των συνταγών θα γίνεται από το ΤΑΜΕΙΟ, βάσει των προσκομιζόμενων σε αυτό συγκεντρωτικών καταστάσεων, είτε αντιγράφων των συνταγών και θα αφορά αποκλειστικά το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που καταβάλλεται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Αν δεν υπάρξουν και δεν διαπιστωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ τυπικές παραλείψεις, το ποσοστό συμμετοχής θα αποζημιώνεται κανονικά. Τυχόν απόρριψη εκτελεσθείσης συνταγής για τυπικές παραλείψεις, θα πρέπει να είναι πλήρως και ακριβώς αιτιολογημένη, θα επιστρέφεται δε το αντίγραφο της συνταγής αυτής με το οικείο παραστατικό στο φαρμακείο (δια μέσω του Διανεμητικού Λογαριασμού του Φ.Σ.Κ.), το οποίο θα έχει το δικαίωμα σε περίπτωση τυπικών παραλείψεων, λογιστικών λαθών ή μη ακριβούς διατίμησης, αφού τη διορθώσει να την υποβάλλει ξανά προς πληρωμή, μαζί με τον λογαριασμό του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση οριστικής περικοπής συνταγής, το ΤΑΜΕΙΟ οφείλει να παρέχει έγγραφη αιτιολογημένη ενημέρωση για το λόγο της οριστικής περικοπής. Ο φαρμακοποιός δικαιούται να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Διευθυντή Ασφάλισης – Παροχών του ΤΑΜΕΙΟΥ για την επανεξέταση του αιτήματος πληρωμής, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή από τον Σύλλογό του, του σχετικού περί των περικοπών ενημερωτικού εγγράφου του ΤΑΜΕΙΟΥ.

Επί οριστικής απορρίψεως συνταγής και διαφωνίας του φαρμακοποιού αναφορικά με την περικοπή, ο τελευταίος μπορεί εντός 15νθημέρου από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του σημειώματος των παρατηρήσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ, να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης ελέγχου του λογαριασμού του ή επανελέγχου συγκεκριμένων συνταγών του ενώπιον του Δ.Σ. του ΤΑΜΕΙΟΥ, στην οποία να εκθέτει τις τυχόν αντιρρήσεις του, αιτούμενος και την καταβολή της συμμετοχής. Για την αίτηση αυτή αποφαίνεται οριστικώς το Δ.Σ. εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της.

Σε περίπτωση που η αξία της συνταγής ανέρχεται σε ποσόν που χρειάζεται θεώρηση και δεν είναι θεωρημένη, η συνταγή ή απορρίπτεται ως προς τη συμμετοχή της για το πάνω από τη θεώρηση ποσό, ή εφόσον θέλει ο ασφαλισμένος, πληρώνει τη διαφορά και στη συμμετοχή, την οποία εισπράττει μετά ο ίδιος από το ΤΑΜΕΙΟ προσκομίζοντας την αντίστοιχη απόδειξη του φαρμακείου.

 1. Σε καμία περίπτωση, ο φαρμακοποιός που εκτελεί την συνταγή, δεν ευθύνεται για την από τους θεράποντες ιατρούς, τήρηση ή όχι των ουσιαστικών προϋποθέσεων της έκδοσης της συνταγής. Ειδικότερα, ρητά συνομολογείται ότι τα επιπρόσθετα μοναδικά στοιχεία που είναι υποχρεωμένος να ελέγχει ο φαρμακοποιός προτού εκτελέσει τη συνταγή του ΤΑΜΕΙΟΥ είναι :
 • Η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του δικαιούχου, του αριθμού μητρώου του και του ΑΜΚΑ. Επιπλέον, η ένδειξη ηλεκτρονικής σήμανσης που θα εμφανίζεται κατά την εκτέλεση της συνταγής, ότι είναι ασφαλισμένος του Κ.Υ.Υ.Α.Π. και το ενημερωτικό πεδίο με το πληρωτέο ποσό από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π.

Τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, καθώς και εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη, στερεί από τον φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που καταβάλλεται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., εκτός και αν υποβληθεί διορθωμένη στο ΤΑΜΕΙΟ, οπότε αποζημιώνεται στον επόμενο λογαριασμό του φαρμακοποιού. Πάντως, συνταγές που φέρουν διορθώσεις ή ξέσματα δεν εξοφλούνται από το ΤΑΜΕΙΟ, εκτός αν φέρουν επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού ή του ελεγκτού, όπου χρειάζεται.

 1. α. Με την επιφύλαξη εξαιρετικών περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος, ο φαρμακοποιός κατά την εκτέλεση συνταγής όπου αναγράφεται πρωτότυπο φάρμακο υποχρεούται να προτείνει στον ασφαλισμένο τη χορήγηση αντίστοιχου γενοσήμου. Πριν από την παράδοση των φαρμάκων, ο φαρμακοποιός θα τα κοστολογεί επάνω στην συνταγή, χωρίς να εισπράττει από τον ασφαλισμένο το ποσοστό συμμετοχής, το οποίο καλύπτεται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κρατώντας την ηλεκτρονική συνταγή ή και ένα αντίγραφο αυτής, σε περίπτωση χορήγησης φαρμάκων με φυλασσόμενη συνταγή όπου ο νόμος ορίζει.

β. Ρητά συμφωνείται ότι ο θεράπων ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναγράφει στην συνταγή ολογράφως και αριθμητικώς την ποσότητα του συνταγογραφούμενου φαρμάκου και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου το οποίο καλύπτεται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 1. Κάθε ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να εκτελείται εντός της προθεσμίας που αναγράφεται επί του σώματός της, άλλως δεν αναγνωρίζεται από το ΤΑΜΕΙΟ και δεν αποζημιώνεται στο φαρμακοποιό.
 2. Ο φαρμακοποιός απαγορεύεται να εισπράττει από τον ασφαλισμένο τον αντίτιμο της συμμετοχής του, το οποίο αποζημιώνεται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 3. α. Παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης από το φαρμακοποιό μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, θα συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξή του, πέραν των λοιπών άλλων κυρώσεων που επιβάλλει ο νόμος.

β. Σε κάθε περίπτωση, οι παραβάσεις των φαρμακοποιών που διαπιστώνονται από το ΤΑΜΕΙΟ γνωστοποιούνται στον Φ.Σ.Κ. δια σχετικού πορίσματος, ώστε να διερευνήσει την υπόθεση και να ασκήσει την προβλεπόμενη από το νόμο πειθαρχική δίωξη. Η παράβαση από οποιοδήποτε μέλος του Φ.Σ.Κ. των υποχρεώσεων του, όπως αυτές καθορίζονται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, παρέχει το δικαίωμα στο Ταμείο, να επιβάλλει στο φαρμακείο, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, τις εξής κυρώσεις: α. προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση συνταγών του Ταμείου για διάστημα από δέκα (10) ημέρες μέχρι ένα (1) έτος, β. ειδικώς σε περίπτωση υποτροπής, οριστική καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά το Ταμείου για το συγκεκριμένο φαρμακείο (υπό οιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργεί) και αποκλεισμό από κάθε μελλοντική συνεργασία με το Ταμείο. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται και σωρευτικά, σε περίπτωση υποτροπής, και ανεξάρτητα από ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά του παραβάτη φαρμακείου.

γ. Το ΤΑΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα να ενεργεί έλεγχο φαρμακείων και των υπευθύνων φαρμακοποιών, με τα εντεταλμένα όργανά του, σύμφωνα με τους όρους της από             συλλογικής σύμβασης προμήθειας φαρμάκων.

δ. Οι διαπιστώσεις του ελέγχου και, ιδιαίτερα, οι τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνονται, αναγράφονται αποκλειστικά και μόνο σε πρωτόκολλο ελέγχου του φαρμακείου. Με την περαίωση του ελέγχου τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν, να ενημερώνουν τον υπεύθυνο φαρμακοποιό, ότι έχει δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων και αντιρρήσεων και να του επιδεικνύουν το οικείο πεδίο. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και τον ελεγχόμενο φαρμακοποιό, ο οποίος θα υπογράφει, ότι πληροφορήθηκε για το δικαίωμά του να εκφράσει αντιρρήσεις-επιφυλάξεις για τα καταγραφόμενα στο πρωτόκολλο ελέγχου. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου ελέγχου, ο φαρμακοποιός έχει δικαίωμα να διατυπώσει οποιαδήποτε παρατήρηση. Σε περίπτωση άρνησης του φαρμακοποιού να υπογράψει το πρωτόκολλο ελέγχου, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο πρωτόκολλο ελέγχου που υπογράφουν τα ελεγκτικά όργανα.

 1. α. Ο Φ.Σ.Κ. υποχρεούται εντός διμήνου από την υπογραφή της παρούσας, να γνωστοποιήσει στο ΤΑΜΕΙΟ τον αριθμό του διανεμητικού λογαριασμού του ως και τα στοιχεία όλων των μελών των φαρμακοποιών.

β. Εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα από την εκτέλεση των συνταγών υποβάλλονται στις υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ μέσω του Φ.Σ.Κ., οι λογαριασμοί εκάστου φαρμακείου προηγουμένου μηνός, σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενοι από τη σχετική αίτηση του φαρμακείου προς το ΤΑΜΕΙΟ, με τα αναγκαία παραστατικά, καθώς και σχετική κατάσταση με τα ονόματα των φαρμακοποιών – μελών, που έχουν υποβάλει τους λογαριασμούς τους. Η προαναφερόμενη υποβολή από τον Φ.Σ.Κ. προς το Ταμείο, θα εκτελείται διαμέσου των ΕΛ.ΤΑ.,  με προπληρωμένους φακέλους.

γ. Η υποβολή των λογαριασμών θα γίνεται στο ΤΑΜΕΙΟ βάσει σχεδίου καταστάσεων, το οποίο θα συντάσσεται και θα διανέμεται στα μέλη κάθε ΦΣ με φροντίδα του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και το οποίο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις :

– αύξων αριθμός

– έντυπος αριθμός συνταγής

– αρχική συνολική αξία συνταγής / ποσοστό συμμετοχής 10% ή 25%

– ΑΜΚΑ ασφαλισμένου

δ. Επί ενιαίας συμμετοχής το ποσοστό αυτής θα υπολογίζεται στο τελικό άθροισμα των ποσών της συνταγής.

ε. Όταν δεν υπάρχει ενιαίο ποσό συμμετοχής θα αναγράφεται: Η αρχική συνολική αξία της συνταγής, το ποσοστό συμμετοχής και το πληρωτέο υπόλοιπο. Η μη υποβολή των λογαριασμών κάθε μήνα δεν συνεπάγεται καμία συνέπεια για τον φαρμακοποιό, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αυτό μαζί με τον λογαριασμό του επόμενου μηνός.

 1. Η εξόφληση των λογαριασμών που αφορούν στη συμμετοχή των ασφαλισμένων του Ταμείου θα γίνεται από το ΤΑΜΕΙΟ προς τον Διανεμητικό Λογαριασμό του Φ.Σ.Κ., κατά το χρόνο εξόφλησης του υπολοίπου ποσού των συνταγών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τυχόν τέλη χαρτοσήμου θα βαρύνουν αποκλειστικά το ΤΑΜΕΙΟ. Επίσης, τα έξοδα εμβασμάτων, εντολών, εξοφλήσεως και λοιπά έξοδα θα βαρύνουν το ΤΑΜΕΙΟ.
 2. Ειδικότερα θα καταβάλλεται στο Διανεμητικό Λογαριασμό του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας με τραπεζικό έμβασμα, το σύνολο των ποσοστών συμμετοχής από την οποία απαλλάσσονται τα μέλη του Κ.Υ.Υ.Α.Π. Η εκκαθάριση θα ακολουθεί την αντίστοιχη του «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των δύο (2) μηνών, αφότου συντελεστεί η τελευταία και γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Ταμείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προβεί το Ταμείο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, στην πληρωμή των ποσοστών συμμετοχής ασφαλισμένων, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, αποτελεί η προγενέστερη εξόφληση του Φαρμακευτικού Συλλόγου και των φαρμακείων από τον «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», κατά το μέρος που τον αφορά. Σε περίπτωση παρελεύσεως του κατά τα άνω διμήνου, θα θεωρείται, ότι ο λογαριασμός εκκαθαρίστηκε πλήρως και οριστικώς και το ΤΑΜΕΙΟ δεν θα δικαιούται σε περικοπές.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λογιστικά λάθη των συμμετοχών στο λογαριασμό που υποβάλλει το φαρμακείο, εφ’ όσον είναι σε βάρος του, θα θεωρούνται ως εκ παραδρομής γενόμενα και οι διαφορές θα αποδίδονται κατά την εξόφληση του λογαριασμού του επόμενου μηνός.

Επίσης, σε περίπτωση που σε λογαριασμούς φαρμακείων διαπιστωθούν λογιστικά λάθη ή σφάλματα της αναγραφόμενης συμμετοχής, σε βάρος του ΤΑΜΕΙΟΥ, θα επέρχεται περικοπή του ανάλογου ποσού από τον εξοφλημένο λογαριασμό, στον οποίο αφορά το λάθος του φαρμακοποιού, θα εκδίδεται δε από το ταμείο και λογιστικό σημείωμα για την λογιστική και φορολογική τακτοποίηση του φαρμακείου.

 1. Η διάρκεια της παρούσας είναι αορίστου χρόνου, με έναρξη ισχύος την ………………
 2. Σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς αυτοί δεν θα εκτελούν συνταγές του.
 3. Καταγγελία της παρούσης επιτρέπεται σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος αζημίως στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί λύση σε τυχόν διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας.

β. για σπουδαίο λόγο συνιστάμενο ιδίως – εκτός από τα νομολογημένα και γενικώς αποδεκτά – σε απρόσμενη μεταβολή συνθηκών, εκ των οποίων καθίσταται αντικειμενικώς ασύμφορη η συνέχιση της συμβάσεως για κάποιον εκ των συμβαλλομένων ή σε αντισυμβατική συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου του, ως τέτοιας εννοούμενης πρωτίστως για το ΤΑΜΕΙΟ της μη προσήκουσας και εμπρόθεσμης πληρωμής των λογαριασμών καθώς και των αδικαιολόγητων περικοπών συνταγών.

γ. για παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσης συμβάσεως ή επίδειξη αντισυμβατικής συμπεριφοράς.

δ. σε περίπτωση τροποποιήσεως των διατάξεων του καταστατικού του ΤΑΜΕΙΟΥ ή γενικά της κείμενης νομοθεσίας που μεταβάλλει τους όρους της παρούσης συμβάσεως, εφόσον δεν γίνουν αποδεκτοί από το Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Η καταγγελία είναι έγγραφη, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται από την παρέλευση ενός μηνός  από την επομένη της επιδόσεώς της με Δικαστικό Επιμελητή.

 1. Οποιαδήποτε διαφωνία γύρω από την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσης συλλογικής συμβάσεως, θα λύνεται από δύο (2) διαιτητές, χωρίς την τήρηση δικονομικών τύπων. Τέτοιοι ορίζονται για το μεν ΤΑΜΕΙΟ ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το ΔΣ του, για τον δε Φ.Σ.Κ. ο εκάστοτε Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου ή άλλο πρόσωπο από το Δ.Σ. του εν λόγω Φ.Σ. που ορίζεται από το ΔΣ του. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη εντός διμήνου, κάθε μέρος διατηρεί ως τέτοιου νοούμενου του ΤΑΜΕΙΟΥ και του Φ.Σ.Κ. το δικαίωμα της καταγγελίας της παρούσης συμβάσεως, το αποτέλεσμα της οποίας αφορά τη μεταξύ τους σχέση.
 2. Σε περίπτωση διαφωνίας, που δεν επιλύεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ισχύουν αναλογικώς το σύνολο των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, ως και οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης προμήθειας φαρμάκων που έχει υπογραφεί ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ και τον Π.Φ.Σ.. Πέραν των ως άνω, καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη δεν βαρύνει τους φαρμακοποιούς.
 3. Οι συμβαλλόμενοι, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, όπως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως γνωστοποιήσουν στα μέλη τους εγκύκλιο με το περιεχόμενο της παρούσας συμβάσεως.
 4. Οι φαρμακοποιοί μέλη του Φ.Σ.Κ., με τη λήψη άδειας λειτουργίας φαρμακείου στο όνομά τους καθώς και σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής του φαρμακείου τους από ατομική επιχείρηση σε εταιρεία και αντίστροφα, σε κάθε τροποποίηση καταστατικού εταιρείας, καθώς και όταν διορίζονται με απόφαση της οικείας Αρχής ως υπεύθυνοι σε κάποιο φαρμακείο τρίτου, υποχρεούνται με ποινή μη εξοφλήσεως τυχόν κατατεθειμένων λογαριασμών του φαρμακείου:

1/ να απογράφονται ηλεκτρονικά στο Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκουν

2/ να του αποστέλλουν άμεσα τα κατωτέρω δικαιολογητικά για την ενημέρωση του Μητρώου Λειτουργούντων Φαρμακείων:

α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου

β) δήλωση στοιχείων του φαρμακείου, η οποία θα συνοδεύεται από:

-φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού της Τράπεζας, όπου θα αναγράφεται η Τράπεζα, ο αριθμός Λογαριασμού και οι Δικαιούχοι του.

-φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Ασφάλισης ΤΣΑΥ, όπου αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του φαρμακοποιού, ο Αριθμός  Μητρώου ΤΣΑΥ.   

-αντίγραφο του εταιρικού ή της τροποποίησης αυτού σε περίπτωση εταιρειών φαρμακείων.

Τα στοιχεία αυτά κάθε φαρμακοποιός οφείλει να τα προσκομίζει και στη Διοίκηση του ΤΑΜΕΙΟΥ προς ενημέρωση του αρχείου Φαρμακείων που τηρείται στη Διοίκηση αυτού, μέσω του Συλλόγου του.

 1. 24. Οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι δεσμευτικοί για αμφότερα τα μέρη, τυχόν δε τροποποιήσεις θα τα δεσμεύουν εφόσον είναι έγγραφες και γίνουν αποδεκτές και από τα δύο μέρη.
 2. 25. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αφορά στην παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, έλαβε δε ο κάθε ένας από τους συμβαλλομένους από ένα όμοιο, το δε τρίτο θα υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Σ.Κορινθίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ